คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการเจ็บป่วยเรื้อรัง        

        ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการเจ็บป่วยเรื้อรัง  ในผู้ใหญ่ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการการดูแล การป้องกันการเจ็บป่วยเรื้อรัง การสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการทำวิจัยตามความเชี่ยวชาญในด้านการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เป็นปัญหาของประเทศ เช่น การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และการพยาบาลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท  มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา St.Luke  College of  Nursing , Japan,   Faculty of Nursing University of Alberta, Canada และ Deakin  University, Australiaเป็นต้น   มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้กับพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 


     

 

 

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th