คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
การเรียนการสอน
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 

การเรียนการสอน

         โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ขณะนั้นการพยาบาลอายุรศาสตร์ยังไม่ได้มีการแยกออกจากการพยาบาลทั่วไปเป็นสาขาอย่างชัดเจนต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2469 ถึง พ.ศ. 2478 มิสเอลลิส พิทสเจอรัลย์ และมิส เอม บี ปอร์เตอร์มาเป็นหัวหน้าแผนกพยาบาล และได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้มีการสอนวิชาอายุรศาสตร์ และปฏิบัติการพยาบาลอายุรศาสตร์ โดยได้แต่งตั้งคุณครูสนั่น สุขวัจน์ (เพียงศิริ) ซึ่งเป็นพยาบาลรุ่นแรก ที่จบหลักสูตรที่ครูชาวอเมริกันปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้รับทุนมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ ไปศึกษาดูงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2471 ให้เป็นหัวหน้าตึกอายุรกรรม และแต่งตั้งให้เป็นครูผู้ช่วย และผู้ตรวจการแผนกอายุรกรรม ในปี พ.ศ.2475 จนถึงปี พ.ศ.2485 จึงได้ลาออกจากราชการ คุณครูผะอบ พิศลยบุตร จากแผนกศัลยกรรมจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นครูผู้ตรวจการแผนกอายุรกรรม และหอผู้ป่วยมหิดลวรานุสรณ์แทน ต่อมาคุณหญิงพิณพากย์ พิทยาเภท ได้ขอตัวคุณครูผะอบ พิศลยบุตร มาช่วยงานโรงเรียนพยาบาลและได้แต่งตั้งคุณครูสอาดศรี เสมรสุต ให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ตรวจการแผนกอายุรกรรมแทน ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ท่านได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ตรวจการแผนกอายุรกรรมแทนในเวลาต่อมาคือ คุณครูศรีสอางค์ พาชีรัตน์ โดยมีผู้ช่วย 2 ท่าน คือ คุณครูสำเนียง มาลีรัตน์ และคุณครูสลิวัลย์ ศินิมาน และในปี พ.ศ. 2510 นางสาวบังอร ผลเนืองมา ได้ย้ายจากพยาบาลประจำการตึกอัษฎางค์ 3 มาช่วยสอนอีกท่านหนึ่ง
   
         โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ได้รับการยกระดับเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2515 นับเป็นคณะ ที่ 13 ในมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 โดยมีอาจารย์สงวนสุข ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก และมี อาจารย์ศรีสอางค์ พาชีรัตน์ เป็นหัวหน้าแผนกอายุรกรรม ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ ออกเป็น 6 ภาควิชา และ 1 สำนักงาน แผนกอายุรกรรมจึงได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 โดยมี อาจารย์ศรีสอางค์ พาชีรัตน์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก และปฏิบัติงานมาจนถึง พ.ศ. 2523 จึงขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ และนางสาวบังอร ผลเนืองมา ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาคนต่อมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523-2530 ซึ่งในระยะนี้การจัดการเรียนการสอนยังรวมวิชาการพยาบาลจิตเวชอยู่ด้วย  
   
การเรียนการสอน        
         เมื่อปี พ.ศ.2529 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดตั้งภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ขึ้น ภาควิชาฯ จึงมีชื่อใหม่เป็นภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าภาควิชาตามลำดับดังนี้

 

   

พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2523

อาจารย์ศรีสอางค์ (ตีระแพทย์) พาชีรัตน์

พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531

รองศาสตราจารย์บังอร  ผลเนื่องมา

พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2536

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองใบ ปุณยานันต์

1 ตุลาคม 2536 – 30 กันยายน 2544

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์เพ็ญ การีเวท (2 วาระ)

1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2548

อาจารย์เถลิงศรี ศรทรง์

1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา

1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ์

1 ตุลาคม 2559 – ถึงปัจจุบัน

รองศาตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช

 
 
   
   

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th