คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 
 
 

งานวิจัย

        ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนา ให้บุคลากรทำงานวิจัยที่ส่งเสริมความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่อาจารย์สนใจ ทั้งงานวิจัยเดี่ยวและที่ทำงานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นงานวิจัยทั้งที่เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วย และการจัดการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ โดยในแต่ละปี บุคลากรจะมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ งานวิจัยที่มีความร่วมมือกัน ระหว่างสหสาขาวิชาชีพและสถาบัน จะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือมาตรฐานการพยาบาลในอนาคต

สรุป งานวิจัยในภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2559

ปี 2559 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 8 เรื่อง
ปี 2558 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 26 เรื่อง
ปี 2557 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 15 เรื่อง
ปี 2556 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 11 เรื่อง
ปี 2555 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 12 เรื่อง
ปี 2554 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 19 เรื่อง
ปี 2553 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 11 เรื่อง
ปี 2552 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 9 เรื่อง
ปี 2551 มีงานวิจัยนำเสนอที่ประชุม จำนวน 3 เรื่อง
ปี 2550 มีงานวิจัยนำเสนอที่ประชุม จำนวน 5 เรื่อง
ปี 2549 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 2 เรื่อง
งานวิจัยนำเสนอที่ประชุม จำนวน 5 เรื่อง
ปี 2548 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง
งานวิจัยนำเสนอที่ประชุม จำนวน 2 เรื่อง
ปี 2547 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 5 เรื่อง
ปี 2546 มีงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 9 เรื่อง

 

 

 

 


   

 

   
   

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th