คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอน

    

     คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มปกติและกลุ่มสองภาษา) โดยกลุ่มสองภาษา เริ่มเข้ามาเรียนในรายวิชาของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) นอกจากนี้ยังร่วมสอนรายวิชาต่างๆ กับภาควิชาอื่นๆ ทั้งในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล     

     วิธีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีมีหลายรูปแบบ เช่น บรรยาย อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษา และนำเสนอกรณีศึกษา Flipped classroom, Team base learning สัมมนา ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน เป็นต้น ส่วนการจัดการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่วนใหญ่ฝึกปฏิบัติที่หอผู้ป่วยตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช มีการจัดให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยด้านการฟื้นฟูสภาพ เช่น ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11 หน่วยการพยาบาลปฐมภูมิ โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยตรวจโรคทางอายุรกรรมตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะเนื้อหาของรายวิชาปฏิบัติ และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาในส่วนที่ต่างจากตึกอัษฎางค์ซึ่งนักศึกษาฝึกอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะผู้ป่วย การบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่หอผู้ป่วยดำเนินการ ฯ และนำสิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัติหรือไปสังเกตการณ์มาปรับใช้กับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยตึกอัษฎางค์ของโรงพยาบาลศิริราชต่อไป 

รายวิชาที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบเป็นหัวหน้าวิชาและร่วมรับผิดชอบสอนมีดังนี้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มปกติและกลุ่มสองภาษา)

 

 

รายวิชาที่เป็นหัวหน้าวิชา  
        1. วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (พยอย303)  
        2. วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (พยอย 383)  
        3. วิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ (พยคร 206)  
        4. วิชาบริหารจัดการพยาบาล (พยคร 486)  
   
รายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบสอน  
        1. การศึกษาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ (มมศท 101)  
        2. ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (พยคร 209)  
        3. สัมมนาประเด็นประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล  
        4. ปฏิบัติบริหารจัดการทางการพยาบาล (พยคร 482)  
        5. ปฏิบัติการเสริมทักษะทางการพยาบาล (พยคร 487)  
        6. ปฏิบัติการพยาบาลทักษะพื้นฐาน (พยคร 281)  
   
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาที่ภาควิชาเป็นหัวหน้าสาขา  
        1. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  
        2. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ  
        3. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง  
   
สาขาที่ภาควิชาร่วมรับผิดชอบสอน  
        1. สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ (ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสภาพ)  
        2. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (สถาบันประสาท)  
        3. สาขาการพยาบาลบำบัดทดแทนไต (ศิริราช)  
        4. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (รพ.ศิริราช)  
        5. สาขาการพยาบาลรังสี  
   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)  
รายวิชาที่เป็นหัวหน้าวิชา  
        1. Pathophysiology and Pharmacology in Adult and Gerontological Nursing (พยญส 601)  
        2. Adult and Gerontological Nursing Practicuum I (พยญส 603)  
        3. Adult and Gerontological Nursing Practicuum II (พยญส 604)  
   
รายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบสอน  
        1. Theories and Concepts in Nursing (พยคร 610)  
        2. Evidence-Based Nursing (พยคร 620)  
   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
รายวิชาที่เป็นหัวหน้าวิชา  
        1. Evidence-Based Nursing (NSID 620)  
        2. Theoretical and Scientific Approaches in Adult Nursing with Complex Health Problem I (NSAN 624)  
   
รายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบสอน  
        1. Advanced Health Assessment in Adults (NSAN 611)  
        2. Nursing Practicum in Adults with Complex Health Problems I (NSAN 625)  
        3. Neurobiological Bases of Human Behaviors and Psychopharmacology (NSPC 621)  
        4. Nursing Research Seminar (NSID 635)  
        5. Thesis (NSID 698)  
   
       

 

     
 

 

 

   

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th