คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 
 

ส่งเสริมและบริการวิชาการ

        ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรให้บริการวิชาการในหลายๆด้าน ดังนี้
    1. เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกคณะฯ
    2. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป
    3. เป็นผุ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและประเมินประสิทธิภาพผลงานของพยาบาล
    4. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
    5. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯออกหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชน
 

        

icon โครงการส่งเสริมและบริการวิชาการ

 

   
 
โครงการตำรวจไทยใส่ใจสุขภาพ
โครงการพัฒนาจิตวิญญาณด้วยพุทธธรรม
โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care
โครงการอื่นๆ
   
  เอกสาร Download โครงการบริการวิชาการ  
       

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th