คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปี 2557

 

รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 สาขาการศึกษาพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี 2556 สาขาการศึกษาพยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

ปี 2556
รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปี 2555
รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน
ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ 

อาจารย์ ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ประจำปี 2554 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ  ในงาน 43 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  ปี 2554  
 
รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2553

รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2553 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554

รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2553

รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2553 จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน 42 ปี วันพระราชทานนาม 123 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554

 
  ปี 2553  
 
รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น  สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2552 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2552 จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553

รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

รองศาสตราจารย์.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

รองศาสตราจารย์.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2552 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
  ปี 2552  
 
รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับโล่แสดงความยินดีในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในสายวิชาการ จากสมาคมศิษย์เก่าสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552

รศ.ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พยาบาล ประจำปี 2552 จาก สภาการพยาบาล ประเทศไทย

 

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th