คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ปรัชญา

 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ มีความเชื่อว่าประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้นั้น ประชาชนจะต้องมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การมีสุขภาพอนามัยที่ดีจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวัย พยาบาลเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้บริการเมื่อเกิดการเจ็บป่วย และฟื้นฟูสภาพ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีเป้าหมายในการเตรียมนักศึกษาให้เป็นพยาบาลที่มีความรู้ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลทางอายุรศาสตร์ และศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ในการให้การดูแลและให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
   
 

  วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางการศึกษาด้านการพยาบาลอายุรศาสตร์ในระดับสากล เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม

     

 

 
พันธกิจ  
  1. จัดการเรียนการสอนสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ และรายวิชาอื่น ๆ ที่ภาควิชาร่วมรับผิดชอบแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการและพัฒนาทักษะ ด้านการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมทั้งครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
  3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการวิจัยทางการพยาบาลในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพการพยาบาล
  4. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุแก่สังคม และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง
  5. ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอย่างสม่ำเสมอ
  6. นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข มีความรู้ ความสามารถทาง การพยาบาลอายุรศาสตร์
  7. ประสานงานกับสถาบัน/หน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการจัดการศึกษา และ พัฒนาวิชาการด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ   เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
   
   
   
   
   
 

 

 

 
 
 
 
 

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th