คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปัญญาของแผ่นดิน

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้

research

โครงการวิจัย

        เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการยุทธวิจัยภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง "โครงการวิจัย" เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 505 โดยวัตถุประสงค์ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการเขียนโครงการวิจัยแก่สมาชิกในกลุ่มที่นำเสนอ คือ อ.ธนิษฐา สมัย จำนวน 2 โครงการวิจัย

        อ.ธนิษฐา สมัย ได้นำเสนอโครงการวิจัย 2 เรื่อง คือ

  1. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ แห่งตนต่อการฟื้นสภาพของผู้สูงอายุ ภายหลังการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน หรือใส่ขดลวดหัวใจ
  2. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล ในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ภายหลังการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือใส่ขดลวดหัวใจ

        ผศ.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเปลี่ยนเรื่องเป็น ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากมีข้อมูลสำรวจพื้นฐานอยู่แล้ว รศ.ปราณี ทู้ไพเราะ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบวิจัยว่า ควรเปลี่ยนจากการศึกษาเชิงกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) เป็น การศึกษาเชิงทดลอง และควรกำหนดอายุของกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน ว่าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน (อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป) หรือ กลุ่มผู้สูงอายุ รศ.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรทำวิจัยในโครงการที่ 1 ส่วนโครงการที่ 2 เป็นเรื่องการพัฒนา Clinical Nursing Practice Guideline (CNPG) ซึ่งต้องการการทำงานมากกว่าการวิจัย สำหรับสมมุติฐานการวิจัย เกี่ยวกับการฟื้นสภาพภายหลังทำการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือใส่ขดลวด ควรระบุทิศทางของสมมุติฐานให้ชัดเจน ในตัวแปรต่างๆ เช่น ตัวแปรด้านความเจ็บปวด จำนวนครั้งของการขอยาแก้ปวด จำนวนครั้งของการเคลื่อนไหวร่างกาย ภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันที่อยู่โรงพยาบาล ว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมจะมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ เพื่อให้ทิศทางของงานวิจัยชัดเจนขึ้น และการใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Bandura's Self - Efficacy Theory) เป็นกรอบแนวคิด ต้องนำมาใช้ในโปรแกรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ Bandura เสนอไว้ ได้แก่ การชักจูงด้วยคำพูด (Verbal persuasion), การใช้ตัวแบบ (Modeling), ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ (Mastery Experiences), และการกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal)

          สรุป ข้อเสนอแนะในการวิจัย มีดังนี้

  1. ทบทวนตัวแปรอื่น ที่มีผลต่อโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
  2. การปรับสมมุติฐานการวิจัย และศึกษาทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Bandura's Self - Efficacy Theory)
  3. เลือกหัวข้อการวิจัยที่ใช้เวลาในการทำวิจัย เพียง 1 – 2 ปี
สมาชิกกลุ่ม
1. รศ.คนึงนิจ
2. รศ.ปราณี
3. ผศ.วิมลรัตน์
4. คุณศรีสุดา
5. นักศึกษา
6. นักศึกษา
7. อ.ธนิษฐา
พงศ์ถาวรกมล
ทู้ไพเราะ
ภู่วราวุฒิพานิช
คล้ายคล่องจิตร
พยาบาลมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมัย (ผู้บันทึก)             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th