คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปัญญาของแผ่นดิน

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้

research

โครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

        เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการยุทธวิจัยภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง "โครงการวิจัย" เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 907 โดยวัตถุประสงค์ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการเขียนโครงการวิจัยแก่สมาชิกในกลุ่มที่นำเสนอ คือ รศ.ปราณี ทู้ไพเราะ

        รศ.ปราณี ทู้ไพเราะได้นำเสนอโครงการวิจัย 1 เรื่อง คือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง อ.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ ได้นำเสนอเพิ่มเติม ว่า ขณะนี้กำลังทำการศึกษานำร่อง ในหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบดูแลอยู่ ผศ. วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช ให้ข้อเสนอแนะว่า งานวิจัยของรศ.ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์ เรื่อง การสะท้อนคิดในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย เป็นตัวอย่างการเรียนการสอนที่น่าศึกษาต่อยอด และสำหรับงานวิจัยที่กำลังทำอยู่เกี่ยวกับการเรียนการสอนคือ Brain Base Learning เพื่อดู Critical Judgment & Self Learning Model ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่

        ซึ่งคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลอายุรศาสตร์ และหัวหน้าหอผู้ป่วยงานการพยาบาลอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ได้เสวนาถึงปัญหาของการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยต้องการให้นักศึกษาพยาบาลเมื่อจบการศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย และทางฝ่ายการพยาบาลจะเอื้อให้ทั้งการเรียนการสอน และการทำวิจัยการเรียนการสอน

สมาชิกกลุ่ม

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลอายุรศาสตร์ และหัวหน้าหอผู้ป่วยงานการพยาบาลอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช
1. คุณสุรีย์พร
2. คุณจริยา
3. คุณชวนพิศ
4. คุณกรองทิพย์
5. คุณจรูญ
6. คุณทัศนีย์
7. คุณพรพิมล
ถนอมกลาง
ศรีวิโรจน์
ดีทองแก้ว
บัวเกษ
สถานทรัพย์
โอฬารรัตน์มณี
ฉมามหัทธนา

อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์
1. รศ.ศศิมา
2. รศ.คนึงนิจ
3. รศ.ปราณี
4. รศ.เพ็ญจันทร์
5. ผศ.กรองกาญจน์
6. ผศ.วิมลรัตน์
7. ผศ.รัตนาภรณ์
8. อ.พรรณิภา
9. อ.ศรินรัตน์
10. คุณศรีสุดา
11. อ.ธนิษฐา
กุสุมา ณ อยุธยา
พงศ์ถาวรกมล
ทู้ไพเราะ
เสรีวิวัฒนา
สังกาศ
ภู่วราวุฒิพานิช
คงคา
สืบสุข
ศรีประสงค์
คล้ายคล่องจิตร
สมัย (ผู้บันทึก)

 


             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th