e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
  ผลงานวิจัย  
  ทรัพย์สินทางปัญญา  
 
กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา
2560 | 2559 | 2558 | 2557 |+more   
มกราคม 2555
 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่ม 3
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่ม 3
การสอนเสริม เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 การสอนเสริม เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 115 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล: สืบสานพระราชปณิธาน... งานบำรุงชาติและบ้านเมือง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 และบรรยาย เรื่อง มาตรฐานคุณภาพ ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสุขภาพในการใช้ผลงานวิจัย
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  KM Facilitator รุ่นที่ 2 สายวิชาการ
กุมภาพันธ์ 2555
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2554
พิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมระยะสั้น  รุ่นที่ 3 สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3
งานส่งเสริมและพัฒนางงานวิจัย จัดบรรยาย Content Analysis: What? & How?
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลในประชาคมอาเซียน 2558” โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
นิทรรศการ “Asean Day” จัดโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเกณฑ์การคำนวณภาระงานขั้นต่ำบุคลากรสายวิชาการ ตามระบบ NS Workpoints
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2554
มีนาคม 2555
พิธีบำเพ็ญกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ 50
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย
ร่วมงานวันครบรอบ 43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล   ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
คณะกรรมการการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554
โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 1/2555
รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบ “กองทุนบำรุงรักษาอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” อาคารเรียนหลังใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี และทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล  ในโอกาสเข้าเยี่ยมส่วนงาน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง “ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลกับการจัดการหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การ UNICEF
โครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล กับกิจกรรม “การพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจ้าง”
กิจกรรมรวมพลังศิษย์เก่า MU : NS รุ่น “เกศแก้วพิกุลกานต์ 118”   กับกิจกรรมการบรรยายธรรมะเสริมมงคลให้กับชีวิต : การทำบุญในชีวิตและในวิชาชีพการพยาบาล และกิจกรรมใจประสานใจ
พิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีมงคลเฉลิมขวัญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา และพิธีมงคลเฉลิมขวัญ ที่จัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554
พิธีเปิดการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์”
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดโครงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม กิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร”
เมษายน 2555
สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้กับคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์”
สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2555 เรื่อง “แนวทางใหม่การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง”
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่ม 3 สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจำปีการศึกษา 2554 จากสภาการพยาบาล
พฤษภาคม 2555
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีส่งมอบพยาบาลจบใหม่สู่ฝ่ายการพยาบาล”
พิธีปิดการอบรมศึกษาและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่ม 3 สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 2/2555
ต้อนรับคณาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การวิจัย และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22 เรื่อง “รูปแบบการดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล”
คณาจารย์และบรรณารักษ์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในโอกาสศึกษาดูงานห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม “เติมพลังใจให้คุณค่าแก่กัน”
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
โครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล จัดการบรรยายธรรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “ธรรมะกระตุกคิด...สะกิดใจ”
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม. จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน
กิจกรรม "ชุมชน – ศิริราชร่วมใจต้านภัยบุหรี่" เพื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
มิถุนายน 2555
พิธีมอบหมวก และปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาพยาบาลศาสตร์
กิจกรรม “ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
พิธีมอบเข็มชั้นปีให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในพิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2555
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก ได้สอนการเตรียมความพร้อม เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
งานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555”
กิจกรรม “น้องใหม่ NS บนเส้นทางสีขาว” จัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556-2559”
สัมมนาโครงการ “กำหนดแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2556-2559”
รับมอบเงินบริจาคจากคุณมัณฑนา พิสิษฐเกษม ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ จำนวน 500,000 บาท
กรกฎาคม 2555
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ”
นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทยของคณะพยาบาลศาสตร์
ต้อนรับคณาจารย์ที่มาศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถ่ายภาพหมู่คณาจารย์ร่วมกับบัณฑิตและงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
ต้อนรับคณาจารย์และบรรณารักษ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดด้านบริหารจัดการ และด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
กิจกรรม “Cultural Exchange: Open view to Asean Community”
พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม ของทุกปี
การประชุมการคิดภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ (NS Work Point) โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทยของคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
นิสิตหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านประวัติการพยาบาลไทย ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย
สิงหาคม 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 41 กลุ่มที่ 1
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก St. Luke’s College of Nursing , ประเทศญี่ปุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดี และประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 18 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง “Mixed Method Design”
การเสวนาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก ประจำปี 2555 เรื่อง “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ทำงาน”
กิจกรรม NS SMART (NS MAHIDOL)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. ปีการศึกษา 2554
กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฏราชกุมาร
ต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Facuty of Nursing, Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น และ Participants from Bhutan Medical and Health Council ประเทศภูฎาน
เปิดกิจกรรม “สะสางใหญ่” (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการสร้างเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรม 5 ส.
กันยายน 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1
จัดการสัมมนาโครงการ “กำหนดแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2556-2559”
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ”
พิธีส่งมอบชุดหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล เป็นครั้งที่ 2  ให้กับสถาบันการศึกษาพยาบาลจำนวน 33 สถาบัน 
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Effective Teaching Methods”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Share & Learn :คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรของคณะฯ ในหัวข้อ “การเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx”
รับมอบเงินบริจาคจากนายแพทย์ชุษณะ – คุณวิภาศิริ มะกรสาร และคุณมานี วงศ์สุรวัฒน์ เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคาร “มหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร”
พิธีถวายพวงมาลาราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ด้วยรักและผูกพัน” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
ตุลาคม 2555
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่คุณประชิด ศราธพันธุ์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และ ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริการ
สภาอาจารย์คณะพยาบาลศาศาสตร์ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2555 เพื่อแถลงผลงานที่ผ่านมา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx” ในหัวข้อ “How to write impressive EdPEx self-assessment report”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2555
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้าพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการการเตรียมความพร้อม เรื่อง “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม “คณบดีพบบุคลากรสายวิชาการ”
จัดการประชุม “คณบดีพบประชาคมคณะพยาบาลศาสตร์”  เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พฤศจิกายน 2555
เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การสาธิตการนำ ICT มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และ การบริหารความรู้ (Knowledge Management)” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมบริหาร เข้าร่วมพิธี “ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน” ประจำปี 2555
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ “อาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ”
การอบรมในหัวข้อ “Training of ANC/PNC and exercise” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด ซึ่งจัดให้กับอาจารย์พยาบาลจาก Royal Government of Bhutan, Department of Public Health, Ministry of Health, Thimphu, Bhutan ประเทศภูฏาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The ICOWHI 19th International Congress on “Women’s Health 2012: Partnering for a Brighter Global Future
งานแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล วุฒิสมาชิก และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น Fellow of the American Academy of Nursing (F.A.A.N.)
เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 41 กลุ่มที่ 2 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ
งานมุทิตาจิตแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสมีอายุครบรอบ 60 ปี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 41 กลุ่มที่ 1
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานใน “พิธีทำบุญอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร”
รับมอบทุนการศึกษา จากศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ, คุณช้วน-คุณประไพ มะลิทอง, คุณพิชญา-คุณอัมภาพร พิสุทธิกุล และคุณประยูร-ลักคณา กวีวุฒิศิลป์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเดินขบวนแห่กลองยาว เนื่องในงานลอยกระทง ประจำปี 2555 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ธันวาคม 2555
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การวัดและการประเมินผล”
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2555
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  วันที่ 7-9  ธันวาคม 2555
บรรยาย ในหัวข้อ “ECO University” ซึ่งจัดให้กับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ” ที่จัดให้กับบุคลากรสายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวกิจกรรม “สุขภาพดี..ด้วยวิถีแห่งโยคะ”
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical Teaching Workshop”
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  และทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล   ร่วมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (Performance Agreement)  ประจำปีงบประมาณ 2556
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร และผู้แทนจากมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556
   
 
               Copyright 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English