e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา
2560 | 2559 | 2558 | 2557 |+more   
มกราคม 2555
 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่ม 3
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่ม 3
การสอนเสริม เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 การสอนเสริม เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 115 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล: สืบสานพระราชปณิธาน... งานบำรุงชาติและบ้านเมือง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 และบรรยาย เรื่อง มาตรฐานคุณภาพ ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสุขภาพในการใช้ผลงานวิจัย
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  KM Facilitator รุ่นที่ 2 สายวิชาการ
กุมภาพันธ์ 2555
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2554
พิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมระยะสั้น  รุ่นที่ 3 สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3
งานส่งเสริมและพัฒนางงานวิจัย จัดบรรยาย Content Analysis: What? & How?
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลในประชาคมอาเซียน 2558” โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
นิทรรศการ “Asean Day” จัดโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเกณฑ์การคำนวณภาระงานขั้นต่ำบุคลากรสายวิชาการ ตามระบบ NS Workpoints
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2554
มีนาคม 2555
พิธีบำเพ็ญกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ 50
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย
ร่วมงานวันครบรอบ 43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล   ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
คณะกรรมการการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554
โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 1/2555
รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบ “กองทุนบำรุงรักษาอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” อาคารเรียนหลังใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี และทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล  ในโอกาสเข้าเยี่ยมส่วนงาน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง “ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลกับการจัดการหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การ UNICEF
โครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล กับกิจกรรม “การพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจ้าง”
กิจกรรมรวมพลังศิษย์เก่า MU : NS รุ่น “เกศแก้วพิกุลกานต์ 118”   กับกิจกรรมการบรรยายธรรมะเสริมมงคลให้กับชีวิต : การทำบุญในชีวิตและในวิชาชีพการพยาบาล และกิจกรรมใจประสานใจ
พิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีมงคลเฉลิมขวัญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา และพิธีมงคลเฉลิมขวัญ ที่จัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554
พิธีเปิดการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์”
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดโครงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม กิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร”
เมษายน 2555
สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้กับคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์”
สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2555 เรื่อง “แนวทางใหม่การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง”
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่ม 3 สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจำปีการศึกษา 2554 จากสภาการพยาบาล
พฤษภาคม 2555
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีส่งมอบพยาบาลจบใหม่สู่ฝ่ายการพยาบาล”
พิธีปิดการอบรมศึกษาและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่ม 3 สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 2/2555
ต้อนรับคณาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การวิจัย และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22 เรื่อง “รูปแบบการดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล”
คณาจารย์และบรรณารักษ์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในโอกาสศึกษาดูงานห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม “เติมพลังใจให้คุณค่าแก่กัน”
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
โครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล จัดการบรรยายธรรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “ธรรมะกระตุกคิด...สะกิดใจ”
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม. จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน
กิจกรรม "ชุมชน – ศิริราชร่วมใจต้านภัยบุหรี่" เพื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
มิถุนายน 2555
พิธีมอบหมวก และปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาพยาบาลศาสตร์
กิจกรรม “ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
พิธีมอบเข็มชั้นปีให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในพิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2555
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก ได้สอนการเตรียมความพร้อม เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
งานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555”
กิจกรรม “น้องใหม่ NS บนเส้นทางสีขาว” จัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556-2559”
สัมมนาโครงการ “กำหนดแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2556-2559”
รับมอบเงินบริจาคจากคุณมัณฑนา พิสิษฐเกษม ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ จำนวน 500,000 บาท
กรกฎาคม 2555
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ”
นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทยของคณะพยาบาลศาสตร์
ต้อนรับคณาจารย์ที่มาศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถ่ายภาพหมู่คณาจารย์ร่วมกับบัณฑิตและงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
ต้อนรับคณาจารย์และบรรณารักษ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดด้านบริหารจัดการ และด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
กิจกรรม “Cultural Exchange: Open view to Asean Community”
พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม ของทุกปี
การประชุมการคิดภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ (NS Work Point) โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทยของคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
นิสิตหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านประวัติการพยาบาลไทย ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย
สิงหาคม 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 41 กลุ่มที่ 1
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก St. Luke’s College of Nursing , ประเทศญี่ปุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดี และประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 18 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง “Mixed Method Design”
การเสวนาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก ประจำปี 2555 เรื่อง “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ทำงาน”
กิจกรรม NS SMART (NS MAHIDOL)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. ปีการศึกษา 2554
กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฏราชกุมาร
ต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Facuty of Nursing, Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น และ Participants from Bhutan Medical and Health Council ประเทศภูฎาน
เปิดกิจกรรม “สะสางใหญ่” (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการสร้างเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรม 5 ส.
กันยายน 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1
จัดการสัมมนาโครงการ “กำหนดแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2556-2559”
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ”
พิธีส่งมอบชุดหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล เป็นครั้งที่ 2  ให้กับสถาบันการศึกษาพยาบาลจำนวน 33 สถาบัน 
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Effective Teaching Methods”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Share & Learn :คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรของคณะฯ ในหัวข้อ “การเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx”
รับมอบเงินบริจาคจากนายแพทย์ชุษณะ – คุณวิภาศิริ มะกรสาร และคุณมานี วงศ์สุรวัฒน์ เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคาร “มหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร”
พิธีถวายพวงมาลาราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ด้วยรักและผูกพัน” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
ตุลาคม 2555
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่คุณประชิด ศราธพันธุ์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และ ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริการ