e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง (4เดือน)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
ภาษาอังกฤษ  : Program of Nursing Specialty in Cardiovascular Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย     : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
ภาษาอังกฤษ  : Certificate of Nursing Specialty in Cardiovascular Nursing

วัตถุประสงค์ทั่วไป
พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ  ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม สามารถประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือด ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในระยะฉุกเฉิน วิกฤต ฟื้นตัวและเรื้อรัง บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมของครอบครัว วิเคราะห์สถานการณ์ คุณภาพและผลลัพธ์การจัดการในการป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ  การควบคุมอาการ  และการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหัวใจหลอดเลือด พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ประสานความร่วมมือเบื้องต้นในทีมการดูแลร่วมกับสหวิชาชีพอื่น

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                 15    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี ดังนี้
     ภาคทฤษฎี                                                        10    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต

พยคร 540          วิชานโยบายสุขภาพกับการพยาบาล                                                          2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 540           Health Policy and Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล กระบวนการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

พยคร 539          การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก                                   2 (1-2-4) หน่วยกิต
NSID 539          Advanced Health Assessments and Clinical Judgment

คำอธิบายรายวิชา

             แนวคิดและความสำคัญของการประเมินสุขภาพขั้นสูง การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การซักประวัติและการตรวจร่างกายตามระบบและแบบบูรณาการเพื่อการประเมินแยกโรค และประเมินภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การประเมินภาวะจิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่และวิถีชีวิต การตรวจพิเศษ ละการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตัดสินทางคลินิก และการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

พยคร 537            วิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะฉุกเฉินและวิกฤต                       4 (4-0-8) หน่วยกิต
NSID 537            Nursing Care for Patients with Emergency and Critical Cardiovascular Illness

คำอธิบายรายวิชา

          ระบาดวิทยาและแนวโน้มปัญหาการเจ็บป่วยซับซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด พยาธิสรีระวิทยาโรคหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียน ความซับซ้อนทางพยาธิสรีระของโรคร่วม การวินิจฉัย การรักษาและบทบาทพยาบาลในการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทางอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ ในระยะฉุกเฉิน วิกฤตและฟื้นตัวบนหลักฐานเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

พยคร 538           วิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง                                      2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 538           Nursing Care for Patients with Chronic Cardiovascular Illness

คำอธิบายรายวิชา

          สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโรคเรื้อรัง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดของการจัดการและการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการคงไว้ซึ่งสุขภาพ การจัดการทรัพยากรสำหรับการดูแลต่อเนื่อง การจัดการการดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการจัดการผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง

พยคร 595          วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะฉุกเฉินและวิกฤต                3 (0-12-6) หน่วยกิต
NSID 595           Nursing Practicum for Patients with Emergency and Critical Cardiovascular Illness

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด  ที่อยู่ในระยะฉุกเฉินและวิกฤต โดยประยุกต์ความรู้ทางทฤษฏี ในการคัดกรอง การตัดสินใจทางคลินิก การปฏิบัติการเพื่อการกู้ชีวิตขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลให้เกิดความชำนาญเฉพาะทาง

พยคร 596            วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง                             2 (0-8-4) หน่วยกิต
NSID 596             Nursing Practicum for Patients with Chronic Cardiovascular Illness

คำอธิบายรายวิชา

         ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง โดยการใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ในการประเมิน วิเคราะห์  วินิจฉัยปัญหา วางแผนและให้การพยาบาล  โดยเน้นการดูแลต่อเนื่องและการจัดการทรัพยากร การจัดการผลลัพธ์ บนพื้นฐานหลักฐานชิงประจักษ์ 

ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน (16  สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
 
 
 
               Copyright 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English